ÐÂÎÅ¿ìѶ
ÀÖ¶ÓÍøÕ¾Á´½Ó
A selection of links that are all related to band
 
     AARNI
·ÒÀ¼µ¥ÈËʵÑé½ðÊôÀÖ¶Ó£¬ÂÔÓжòÔËÆøÏ¢
2761
     ACID BATH
ÃÀ¹úËÀÍö¶òÔ˽ðÊôÀÖ¶Ó
3052
     ABSENTIA
ÈðµäºÚ°µ½ðÊôÀÖ¶Ó
2848
     ACID KING
ÃÀ¹ú93Äê³ÉÁ¢½ðÊôÀÖ¶ÓACID KING¹Ù·½ÍøÕ¾
25845
     AGALLOCH
ÃÀ¹ú¸çÌضòÔ˽ðÊôÀÖ¶Ó
9458
     AMORPHIS
·ÒÀ¼ÀÏÅÆÐýÂɽðÊôÀÖ¶Ó¹Ù·½ÍøÕ¾
2955
     AVERNUS
ÃÀ¹úËÀÍö¶òÔ˽ðÊôÀÖ¶ÓAVERNUS¹Ù·½ÍøÕ¾
2876
     AVRIGUS
°Ä´óÀûÑÇ·ÕΧ¶òÔ˽ðÊôÀÖ¶Ó
2624
     CANDLEMASS
Home of CANDLEMASS
2612
     CROWBAR
ÃÀ¹úÖøÃûÄàÅ¢ÀÖ¶ÓCROWBAR¹Ù·½ÍøÕ¾£¬¸ÃÀÖ¶ÓÔçÆÚΪÄàÅ¢¶òÔ˽ðÊô·ç¸ñ
2787
     ELECTRIC¡¡WIZARD
Ó¢¹ú×îÔçµÄʯÈ˶òÔ˽ðÊôÀÖ¶ÓELECTRIC¡¡WIZARD¹Ù·½ÍøÕ¾
3291
     EYEHATEGOD
ÃÀ¹ú¾­µäÄàÅ¢¶òÔ˽ðÊôÀÖ¶ÓEYEHATEGOD¹Ù·½ÍøÕ¾
2927
     GOATWHORE
ÃÀ¹úºÚ½ðÊôÀÖ¶ÓGOATWHORE¹Ù·½ÍøÕ¾
3034
     HEAVY LORD
ºÉÀ¼Ð³ÉÁ¢Ê¯È˶òÔ˽ðÊôÀÖ¶ÓHEAVY LORD¹Ù·½ÍøÕ¾
3050
     HIGH ON FIRE
ʯÈ˶òÔ˽ðÊô½Ì¸¸¼¶ÀÖ¶ÓÃÀ¹úHIGH¡¡ON¡¡FIRE¹Ù·½ÍøÕ¾
2811
     HYPONIC
The first great doom metal band in china
3167
     KATATONIA
ÈðµäÖøÃûÔçÆÚËÀÍö¶òÔ˽ðÊôÏÖÔÚΪ¸çÌؽðÊôÒ¡¹ö·ç¸ñÀÖ¶ÓKATATONIA¹Ù·½ÍøÕ¾
2676
     NOVEMBERS DOOM
ÃÀ¹úÀÏÅÆËÀÍö¶òÔ˽ðÊôÀÖ¶ÓNOVEMBERS¡¡DOOM¹Ù·½ÍøÕ¾
2689
     PARADISE¡¡LOST
Ó¢¹úËÀÍö¶òÔ˽ðÊô¾­µäÈý¾ÞÍ·Ö®Ò»PARADISE¡¡LOST¹Ù·½ÍøÕ¾
2700
     PANTHEIST
±ÈÀûʱÔáÀñ¶òÔ˽ðÊôÀÖ¶Ó¹Ù·½ÍøÕ¾
2797
     PAUL CHAIN
Òâ´óÀûʵÑé¶òÔËÒ¡¹öµ¥ÈËÀÖ¶ÓPAUL CHAIN¹Ù·½ÍøÕ¾
3125
     PICK UP THE SNAKE
2004Äê³ÉÁ¢ÃÀ¹úʯÈË»ÙÃð½ðÊô
2810
     RAPTURE
·ÒÀ¼ËÀÍö¶òÔ˽ðÊôÀÖ¶Ó¹Ù·½ÍøÕ¾
3991
     REVEREND BIZARRE
·ÒÀ¼´«Í³»ÙÃð½ðÊôÀÖ¶Ó¹Ù·½ÍøÕ¾
2683
     SAINT VITUS
ÃÀ¹ú¾­µä¶òÔ˽ðÊôÀÖ¶ÓSAINT¡¡VITUS¹Ù·½ÍøÕ¾
3594
     SATURNUS
µ¤Âó¾­µäËÀÍö¶òÔ˽ðÊôÀÖ¶Ó
2756
     SHAPE OF DESPAIR
·ÒÀ¼ÔáÀñ¶òÔ˽ðÊôÀÖ¶Ó¹Ù·½ÍøÕ¾
2929
     SOLACE
ÃÀ¹úÖØÐͶòÔ˽ðÊôÀÖ¶ÓSOLACE¹Ù·½ÍøÕ¾
3841
     THERGOTHON
ÔáÀñ¶òÔ˽ðÊôµÄÔ´Í·£º·ÒÀ¼ÀÖ¶ÓTHERGOTHON¹Ù·½ÍøÕ¾£¬ÀÖ¶ÓËäÒѽâÉ¢£¬ÒôÀÖÈ´ÒÀ¾É÷ÈÁ¦²»¼õ
3692
     TROUBLE
ÃÀ¹ú¾­µä¶òÔ˽ðÊôÀÖ¶ÓTROUBLE¹Ù·½ÍøÕ¾
2710
     WHILE HEAVEN WEPT
ÃÀ¹ú´«Í³¶òÔ˽ðÊôÀÖ¶Ó¹Ù·½ÍøÕ¾
2807
     XEPER
ÃÀ¹úÄàÅ¢ºÚ°µ¶òÔ˽ðÊôÀÖ¶Ó¹Ù·½ÍøÕ¾£¨½¨ÉèÖУ©
2692
 

 

 


 

Copyright 2000 - 2008 moldbody All rights reserved.
Moldbody
Doom Metal šChinese Doom Metalվ
ICP05078794