ÐÂÎÅ¿ìѶ
ÀÖ¶ÓÍøÕ¾Á´½Ó
A selection of links that are all related to band
 
     AARNI
·ÒÀ¼µ¥ÈËʵÑé½ðÊôÀÖ¶Ó£¬ÂÔÓжòÔËÆøÏ¢
2782
     ACID BATH
ÃÀ¹úËÀÍö¶òÔ˽ðÊôÀÖ¶Ó
3219
     ABSENTIA
ÈðµäºÚ°µ½ðÊôÀÖ¶Ó
2871
     ACID KING
ÃÀ¹ú93Äê³ÉÁ¢½ðÊôÀÖ¶ÓACID KING¹Ù·½ÍøÕ¾
25872
     AGALLOCH
ÃÀ¹ú¸çÌضòÔ˽ðÊôÀÖ¶Ó
9973
     AMORPHIS
·ÒÀ¼ÀÏÅÆÐýÂɽðÊôÀÖ¶Ó¹Ù·½ÍøÕ¾
2980
     AVERNUS
ÃÀ¹úËÀÍö¶òÔ˽ðÊôÀÖ¶ÓAVERNUS¹Ù·½ÍøÕ¾
2898
     AVRIGUS
°Ä´óÀûÑÇ·ÕΧ¶òÔ˽ðÊôÀÖ¶Ó
2650
     CANDLEMASS
Home of CANDLEMASS
2634
     CROWBAR
ÃÀ¹úÖøÃûÄàÅ¢ÀÖ¶ÓCROWBAR¹Ù·½ÍøÕ¾£¬¸ÃÀÖ¶ÓÔçÆÚΪÄàÅ¢¶òÔ˽ðÊô·ç¸ñ
2808
     ELECTRIC¡¡WIZARD
Ó¢¹ú×îÔçµÄʯÈ˶òÔ˽ðÊôÀÖ¶ÓELECTRIC¡¡WIZARD¹Ù·½ÍøÕ¾
3307
     EYEHATEGOD
ÃÀ¹ú¾­µäÄàÅ¢¶òÔ˽ðÊôÀÖ¶ÓEYEHATEGOD¹Ù·½ÍøÕ¾
2948
     GOATWHORE
ÃÀ¹úºÚ½ðÊôÀÖ¶ÓGOATWHORE¹Ù·½ÍøÕ¾
3057
     HEAVY LORD
ºÉÀ¼Ð³ÉÁ¢Ê¯È˶òÔ˽ðÊôÀÖ¶ÓHEAVY LORD¹Ù·½ÍøÕ¾
3075
     HIGH ON FIRE
ʯÈ˶òÔ˽ðÊô½Ì¸¸¼¶ÀÖ¶ÓÃÀ¹úHIGH¡¡ON¡¡FIRE¹Ù·½ÍøÕ¾
2832
     HYPONIC
The first great doom metal band in china
3189
     KATATONIA
ÈðµäÖøÃûÔçÆÚËÀÍö¶òÔ˽ðÊôÏÖÔÚΪ¸çÌؽðÊôÒ¡¹ö·ç¸ñÀÖ¶ÓKATATONIA¹Ù·½ÍøÕ¾
2704
     NOVEMBERS DOOM
ÃÀ¹úÀÏÅÆËÀÍö¶òÔ˽ðÊôÀÖ¶ÓNOVEMBERS¡¡DOOM¹Ù·½ÍøÕ¾
2713
     PARADISE¡¡LOST
Ó¢¹úËÀÍö¶òÔ˽ðÊô¾­µäÈý¾ÞÍ·Ö®Ò»PARADISE¡¡LOST¹Ù·½ÍøÕ¾
2723
     PANTHEIST
±ÈÀûʱÔáÀñ¶òÔ˽ðÊôÀÖ¶Ó¹Ù·½ÍøÕ¾
2817
     PAUL CHAIN
Òâ´óÀûʵÑé¶òÔËÒ¡¹öµ¥ÈËÀÖ¶ÓPAUL CHAIN¹Ù·½ÍøÕ¾
3150
     PICK UP THE SNAKE
2004Äê³ÉÁ¢ÃÀ¹úʯÈË»ÙÃð½ðÊô
2831
     RAPTURE
·ÒÀ¼ËÀÍö¶òÔ˽ðÊôÀÖ¶Ó¹Ù·½ÍøÕ¾
4015
     REVEREND BIZARRE
·ÒÀ¼´«Í³»ÙÃð½ðÊôÀÖ¶Ó¹Ù·½ÍøÕ¾
2708
     SAINT VITUS
ÃÀ¹ú¾­µä¶òÔ˽ðÊôÀÖ¶ÓSAINT¡¡VITUS¹Ù·½ÍøÕ¾
3616
     SATURNUS
µ¤Âó¾­µäËÀÍö¶òÔ˽ðÊôÀÖ¶Ó
2778
     SHAPE OF DESPAIR
·ÒÀ¼ÔáÀñ¶òÔ˽ðÊôÀÖ¶Ó¹Ù·½ÍøÕ¾
2952
     SOLACE
ÃÀ¹úÖØÐͶòÔ˽ðÊôÀÖ¶ÓSOLACE¹Ù·½ÍøÕ¾
3896
     THERGOTHON
ÔáÀñ¶òÔ˽ðÊôµÄÔ´Í·£º·ÒÀ¼ÀÖ¶ÓTHERGOTHON¹Ù·½ÍøÕ¾£¬ÀÖ¶ÓËäÒѽâÉ¢£¬ÒôÀÖÈ´ÒÀ¾É÷ÈÁ¦²»¼õ
3714
     TROUBLE
ÃÀ¹ú¾­µä¶òÔ˽ðÊôÀÖ¶ÓTROUBLE¹Ù·½ÍøÕ¾
2733
     WHILE HEAVEN WEPT
ÃÀ¹ú´«Í³¶òÔ˽ðÊôÀÖ¶Ó¹Ù·½ÍøÕ¾
2829
     XEPER
ÃÀ¹úÄàÅ¢ºÚ°µ¶òÔ˽ðÊôÀÖ¶Ó¹Ù·½ÍøÕ¾£¨½¨ÉèÖУ©
2716
 

 

 


 

Copyright 2000 - 2008 moldbody All rights reserved.
Moldbody
Doom Metal šChinese Doom Metalվ
ICP05078794